سخن رییس هیئت مدیره2018-12-02T20:03:31+03:30

رئيس هيئت مديره جناب آقای داود شاهسون

انسان ها در قول و قرار مانند یکدیگرند، تنها در عمل است که با هم تفاوت دارند.

بتن خوب و بتن بد هر دو ترکیبی است از : سیمان، شن، ماسه، آب، آنچه این دو را از هم متمایز می سازد علم و تکنولوژی تولید آن است. پس هوشیار باشیم.