سخن مدیرعامل2018-11-20T07:15:10+03:30

مدیرعامل جناب آقای احمد میرزایی

برای انجام هر کاری یک بهترین راه وجود دارد پس بکوشیم بهترین راه را برای کارهایمان انتخاب کنیم. لذا استفاده از بتن آماده استاندارد برای ساخت ساختمان ها و پروژه های عمرانی با مقاومت و ایستائی مورد انتظار مطمئنا بهترین راه می باشد.